Zmiana formy prawnej spółki a umowy z pracownikami

Do zmiany formy prawnej dochodzi najczęściej w sytuacji, gdy prowadzenie firmy w dotychczasowej formie przestaje być opłacalne. Zanim jednak podejmiesz ostateczną decyzję o przekształceniu formy prawnej prowadzonej przez siebie spółki, dowiedz się, co w takiej sytuacji dzieje się z umowami zatrudnionych dotychczas w firmie pracowników, a także jakie korzyści płyną ze zmiany formy prawnej firmy.

Kiedy można zmienić formę spółki prawnej i w jaki sposób można to zrobić?

Czasem prowadzenie firmy w dotychczasowej formie zaczyna być obarczone zbyt dużym ryzykiem poniesienia odczuwalnych strat lub po prostu przestaje być optymalną formą w porównaniu z dynamicznie rozwijającą się firmą. Poniżej opisujemy sposoby przekształcenia formy prawnej prowadzonej firmy.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Dokonanie tej formy zmiany zaczyna się od sporządzenia planu przekształcenia w formie notarialnej. Musi on zawierać m.in. opinię biegłego rewidenta, wycenę majątku, czy też sprawozdanie stworzone dla celów przekształcenia formy prawnej firmy.

Kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o przekształceniu, przy czym możliwe jest podpisanie jeszcze tego samego dnia aktu założycielskiego spółki. Następnie należy powołać osoby pracujące w poszczególnych organach przekształcanej spółki i w zależności od jej rodzaju, skonstruować umowę spółki lub jej statut. Ostatnim krokiem jest dokonanie nowego wpisu do KRS.

Założenie spółki po zlikwidowaniu działalności gospodarczej

Jest to mało opłacalny sposób, jako że na koniec działalności konieczne jest przeprowadzenie spisu z natury, opłacenie podatku VAT, a także uiszczenie podatku od dochodu uzyskanego za sprzedaż firmy. Dopiero po wyrejestrowaniu się ze wszystkich urzędów możliwe będzie założenie spółki. 

Wniesienie działalności gospodarczej do istniejącej spółki w formie aportu

Jest to nieco korzystniejsza forma, jako że pozwala uniknąć opłacania podatku VAT i przeprowadzania spisu z natury. Warto tutaj jednak nadmienić, że jeśli przedsiębiorca wnosi do spółki majątek, którego nabycie wiązało się z odliczeniem VAT-u, to konieczna jest jego korekta. W tym przypadku nie jest też konieczne uiszczanie podatku od dochodu, mimo że wniesienie majątku do spółki w zamian za uzyskane udziały traktowane jest jako odpłatne zbycie firmy.

Co się dzieje z umowami pracowników?

Według regulacji zawartych w kodeksie pracy, jeśli zakład pracy przechodzi na innego pracodawcę, wówczas to on staje się stroną w dotychczas istniejących stosunkach pracy. Jeśli jednak dochodzi do zmiany formy prawnej prowadzonej firmy, bez przenoszenia do niej praw na inne podmioty, wówczas nie dochodzi do zmian, jako że na rynku wciąż funkcjonuje ta sama spółka – zmienia się jedynie jej forma prawna. 

Jakie obowiązki prawne nakłada kodeks pracy w przypadku zmiany pracodawcy?

W przypadku przejścia firmy na innego pracodawcę dotychczasowy i nowy pracodawca, jeśli w firmie nie działają organizacje związkowe, mają obowiązek poinformować personel o zmianie przynajmniej na 30 dni przed jej dokonaniem. Informacja musi być udzielona na piśmie i uwzględniać zmiany socjalne, prawne, ekonomiczne oraz wyjaśniać przyczynę wprowadzanych zmian. 

Ważną informacją jest również to, że w takiej sytuacji pracownik ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jednakże z zachowaniem 7 dni uprzedzenia pracodawcy. Z kolei przejście całości firmy lub jej części na innego pracodawcę nie uprawnia dotychczasowego przełożonego do rozwiązania stosunku pracy.

Zmiana formy prawnej spółki – jakie płyną z niej korzyści?

  • W przypadku zmiany na spółkę z o.o. nie ma konieczności odprowadzania składek do ZUS, jako że w przypadku prowadzenia tej formy spółki nie podlega się ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu.
  • Zmiana formy prawnej spółki może przynieść możliwości zdobycia nowych środków na rozwój firmy.
  • Spółki kapitałowe mają na rynku lepszą opinię niż jednoosobowe działalności gospodarcze.
  • Zmieniają się zobowiązania związane z formą prawną prowadzonej firmy.

dokumenty

Utrata dotychczasowej formy prawnej wiąże się m.in. z automatycznym nabyciem praw i obowiązków, jakie przysługują nowej formie prawnej spółki. Warto też pamiętać, że jeśli oprócz zmiany formy prawnej spółki zmienia się też jej nazwa, to przez minimum rok od zmiany konieczne jest dodawanie również nazwy sprzed zmiany.