Wymagania do rejestracji w EMAS

Eco-Management and Audit Scheme to rozwinięcie skrótu EMAS czyli Systemu Ekozarządzania i Audytu, który to jest systemem zarządzania środowiskowego.

Uczestnictwo jest dobrowolne dla wszystkich chętnych przedsiębiorstw, organizacji, urzędów i instytucji. Ideą EMAS jest profitowanie i wyróżnienie tych organizacji, które rozszerzają działalność na rzecz środowiska i wykonują więcej niż wymagają od nich przepisy.

Zasady systemu ekozarządzania są zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie. W Polsce system ten funkcjonuje od 1 maja 2004 roku.

Do kogo adresowany jest EMAS?

System EMAS skierowany jest do wszystkich rodzajów organizacji, które pragną wdrażać nowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska. Mogą do niego przystąpić zarówno instytucje publiczne, niekomercyjne, jak i firmy. Jednostki należące do EMAS zyskują umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania energią i zasobami, a także optymalizacją procesów. Równocześnie wdrożenie systemu skutkuje inwestycją w działania na rzecz ochrony środowiska.

Rejestracja w systemie EMAS jest oznaką spełnienia przez jednostkę wymagań z zakresu ochrony środowiska. Jest to jednocześnie potwierdzenie prowadzenia działalności zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Wymagania jakie muszą spełnić firmy, które chcą uzyskać rejestrację w EMAS

Przystąpienie do weryfikacji pozwalającej na rejestrację w EMAS może nastąpić po wdrożeniu systemu zarządzania środowiskiem, który jest zgodny z zapisami Rozporządzenia EMAS i przygotowaniu deklaracji środowiskowej. Organizacja ubiegająca się o rejestrację w krajowym systemie ekozarządzania i audytu musi wykonać poszczególne kroki, w następującej kolejności:

 1. Przeprowadzić przegląd środowiskowy.
 2. Przygotować efektywny system zarządzania środowiskowego.
 3. Przejść wewnętrzny audyt środowiskowy.
 4. Przygotować deklarację środowiskową.
 5. Poddać się weryfikacji przez niezależnego akredytowanego weryfikatora EMAS, który posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.
 6. Złożyć wniosek o rejestrację wraz z deklaracją środowiskową do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Mniej kroków do wykonania mają organizacje, które posiadają certyfikowany system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001. Muszą one jedynie uzupełnić wymagania systemowe o dodatkowe, stawiane przez EMAS, przygotować deklarację środowiskową, a następnie zgłosić się do akredytowanego weryfikatora EMAS.

Systemowe korzyści wynikające z rejestracji w EMAS

W celu zachęcenia podmiotów do przystąpienia do EMAS stosowane są specjalne ulgi regulacyjne i systemowe zachęty:

 • Zwolnienie z opłaty rejestrowej w nowym rejestrze o odpadach BDO, pozostałe firmy muszą dokonywać rocznej wpłaty w wysokości 300 zł, a mikroprzedsiębiorstwa 100 zł.
 • Rzadsze kontrole środowiskowe WIOŚ. Podmioty posiadające pozwolenia integrowane mogą uzyskać kontrolę co 3 lata.
 • Zwolnienie z podatku akcyzowego na gaz i węgiel.
 • Możliwość finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu ekozarządzania i audytu ze środków funduszy ochrony środowiskowej i gospodarki wodnej.
 • Zwolnienie z audytów energetycznych. Konieczne jest wykonanie audytu w ramach systemu EMAS i poinformowanie o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

audyt

Pozostałe korzyści

Oprócz wspomnianych już systemowych korzyści jakie otrzymują przedsiębiorstwa dzięki rejestracji w EMAS można zyskać znacznie więcej. System ekozarządzania i audytu pomaga wdrożyć rozwiązania pomagające osiągnąć cele biznesowe według wymagań ochrony środowiska. EMAS to także wiarygodny i dobry system do raportowania oddziaływania organizacji na środowisko, dzięki któremu możliwe jest prowadzenie dialogu z zainteresowanymi stronami. EMAS to także szereg innych korzyści takich jak:

 • Nieustanne podejmowanie działań w zgodzie z prawem krajowym i międzynarodowym w zakresie ochrony środowiska. Związane jest to także z wyeliminowaniem ewentualnych kar za nieprzestrzeganie norm dotyczących ochrony środowiska.
 • Optymalizacja zużycia zasobów i energii, dzięki zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko.
 • Wzmocnienie pozycji wizerunkowej w oczach wymagających i świadomych klientów oraz konkurencyjności na rynku.
 • Wypełnianie wymagań związanych ze zmianami klimatu.
 • Zaangażowanie pracowników, które tworzy dobrą atmosferę i stwarza warunki do podejmowania nowych wyzwań. To z kolei przekłada się na sukces firmy.
 • Uzyskanie wiarygodności i zaufania na rynku, zarówno wśród najbliższego otoczenia jak i klientów.

Dodatkową korzyścią wynikającą z EMAS będzie wzbudzenie zaufania w lokalnych instytucjach i urzędach. Sprostanie wymaganiom i pogodzenie biznesu, ochrony środowiska i interesów społeczeństwa nie jest proste. Wymagania i struktura systemu ekozarządzania i audytu EMAS są narzędziem do zapewnienia zrównoważonego zarządzania rozwojem organizacji.