Program ochrony środowiska – jak go wprowadzić

Samorządy, zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie środowiska, powinny brać aktywny udział w poprawie stanu środowiska w swoich gminach, a także dążyć do zapewnienie lepszej jakości życia ich mieszkańcom. Stąd też władze samorządowe decydują się na stworzenie programu ochrony środowiska, dzięki czemu mogą podejmować działania mające na celu dbania o środowisko naturalne oraz modernizację miasta pod kątem ekologicznym.

Program ochrony środowiska jak każdy dokument powinien zostać sporządzony w określony sposób, a realizacja celów w nim zawartym powinna odbywać się w konkretnej kolejności oraz czasie. Stworzenie programu ochrony środowiska, a następnie wprowadzenie go w życie nie jest łatwe i wymaga od samorządów podjęcia określonych kroków do zapoznania z nim mieszkańców oraz uzyskania pozytywnej opinii Ministra Środowiska.

W jaki sposób można wprowadzić w życie program ochrony środowiska?

Co powinien zawierać program ochrony środowiska, aby został zatwierdzony?

Kto może go wprowadzić i do kiedy powinien być on zrealizowany?

Program ochrony środowiska – ważne informacje

W ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie środowiska powstał zapis o tym, że samorządy przed przystąpień mających na celu zmianę trybu zarządzania miastem na bardziej ekologiczny, powinny opracować w pierwszej kolejności program ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska to strategiczny dokument, w którym zawarte są cele oraz działania jakie zostaną podjęte w celu poprawy jakości środowiska naturalnego. Władze samorządowe są również zobowiązane określić w nim kierunki działań, a także sposoby zapobiegania klęskom żywiołowym oraz ochronę mieszkańców w przypadku ich wystąpienia.

Opracowany plan działania w formie konkretnego programu musi zostać z opiniowany między innymi przez Ministra Środowiska, a następnie przedstawiony opinii publicznej. Po zatwierdzeniu władze miasta mają obowiązek wprowadzenia go w życie i realizację poszczególnych celów, dążąc tym samym do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenach im podlegającym.

niska emisja

Z czego składa się program ochrony środowiska?

Poprawnie opracowany program ochrony środowiska powinien zawierać w sobie kilka konkretnych elementów. Oprócz wyznaczenia kierunków działania w celu poprawy ochrony środowiska, konieczne jest określenie działań w zrównoważonym gospodarowaniu przez samorządy zasobami środowiska. Chodzi między innymi o poprawę jakości stanu powietrza czy kwestię gospodarowania odpadami. Istotne jest również wyznaczenie kierunku w celu poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej czy zarządzania odpadami.

Samorządy w programie ochrony środowiska powinny ująć wszystkie cele i działania w sposób krótki i zwięzły, a także zrozumiały dla wszystkich osób zapoznających się z dokumentem.

Z kwestii technicznych, program ochrony środowiska powinien składać się z następujących części: spisu treści, wykazu skrótów, wstępu oraz streszczenia. Ocenie powinno zostać również poddany aktualny stan środowiska, a także cele programu ochrony środowiska. W dokumencie nie może zabraknąć sposobu finansowania poszczególnych kroków, a także samego systemu realizacji poszczególnych zadań.

Jak wprowadzić program ochrony środowiska w życie?

Program ochrony środowiska opracowany przez konkretne jednostki powinien zostać przekazany do Ministra Środowiska w celu zopiniowania. Zostało to ujęte w nowelizacji ustawy o ochronie środowiska. Wszystkie kolejne kroki również zostały opisane w wyżej wymienionej ustawie.

W przypadku otrzymania pozytywnej opinii, program można przedstawić mieszkańcom, a następnie wdrożyć go w życie. Konieczne jest jednak podejmowanie działań zgodnie ze skonkretyzowanym planem, w oparciu o strategiczne dokumenty.

Czas realizacji programu ochrony środowiska

Z racji tego, że program ochrony środowiska powinien zostać umieszczony w określonych w nim ramach czasowych, realizacja poszczególnych celów powinna odbywać się zgodnie z ustaleniami. Czas realizacji programu ochrony środowiska powinien być jednak zbieżny z okresem obowiązywania podstawowych dokumentów strategicznych oraz programowych w obszarze środowiska. Dopuszczalne jest wyznaczenie dodatkowych ram czasowych obowiązywania programu, ale jedynie na najbliższe lata.

Tworząc program ochrony środowiska warto skorzystać z kompleksowej pomocy specjalistów, zajmujących się tworzeniem projektów ekologicznych. Zwłaszcza jeśli jednym z założeń naszego programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów oraz pyłów znajdujących się w atmosferze.