Pojazd do recyklingu – przedstawimy proces demontażu

Metody rozdrabniania

 1. Metoda mechaniczna – złom gumowy rozdrabniany jest za pomocą w linii technologicznej: krajarka – transporter -granulator – dozownik – sito (umożliwia wyodrębnienie granulatu o różnych rozmiarach ziaren).

 2. Metoda kriogeniczna: po wstępnym cięciu opon materiał zostaje schłodzony ciekłym azotem poniżej temperatury kruchości. Pocięte i schłodzone odpady gumowe podda­wane są dalszemu rozdrobnieniu:

  • rozdrabnianie w kruszarce młotkowej i walcowej, w których następuje jednocześ­nie oddzielenie kordu i drutu stalowego,

    • segregacja granulatu na sitach według wielkości ziaren. Dzięki stosowaniu ciekłe­go azotu, uzyskuje się wyższy stopień rozdrabniania przy mniejszym zużyciu energii.

    • stosowanie ciekłego azotu powoduje jednak zwiększenie kosztów aparatury jak i materiałów eksploatacyjnych.

   1. Metoda Bertorffa: linia produkcyjna firmy Bertroff składa się z trzech niezależnych pod­zespołów, na którach następuje:

   • cięcie opon na kawałki za pomocą młyna nożowego,

   • rozcieranie za pomocą ryflowanych walców,

   • rozcieranie na wytłaczarce.

Piroliza

Piroliza to proces termiczny rozkładu wysokocząsteczkowych związków organicznych na pro­dukty lżejsze. Przebiega ona pod wpływem wysokiej temperatury (350 – 1250°C) bez dostępu tlenu z otaczającej atmosfery.

Wyróżnia się pirolizę:

 • niskotemperaturową (poniżej 500oC),

 • średniotemperaturową (od 500 do 800oC)

 • wysokotemperaturową (powyżej 800oC).

W wyniku pirolizy otrzymuje się (w zależności od warunków procesu):

 • mieszaniny gazów,

 • ciekłe węglowodory

 • pozostałości węglowe

Produkty te mogą być wykorzystywane jako paliwo w urządzeniach do wytwarzania energii ciepl­nej lub po dodatkowej obróbce jako surowce chemiczne. Metoda ta nie ma szerszego zastosowania przemysłowego, gdyż jest mało opłacalna.

Pojazd do recyklingu

Recykling zużytych opon – wykorzystanie energetyczne

Z uwagi na niską opłacalność wszystkich w/w metod i lansowaniu hasła: „najpierw recykling, a potem wykorzystanie energetyczne’’ wykorzystanie opon jako paliwa jest chwilowo najbar­dziej efektywnym sposobem ich utylizacji. Spalane opony dają więcej energii cieplnej niż węgiel. Najlepiej przystosowane są do tego piece w cementowniach. Prócz cementowni istnieje w Polsce kilka firm zajmujących się unieszkodliwianiem opon w spalarniach. Zużyte opony wykorzystuje się także jako paliwo w elektrowniach i przemysłowych instalacjach grzewczych.

Recykling tworzyw sztucznych

Recykling tworzyw sztucznych pozyskanych z samochodów wycofanych z eksploatacji jest w praktyce trudny ze względu na różnorodność stosowanych TS. Czasochłonna jest iden­tyfikacja i segregacja odpadów z TS. Nowe technologie pozwalają już jednak rozdzielać tworzywa od metalu i włókien wzmacniających poprzez zmielenie i rozdzielenie za pomocą :

 • elektromagnesu,

 • sprężonego powietrza.

W celu uzyskania dostatecznej skuteczności recyklingu tworzyw sztucznych z pojazdów ko­nieczne jest::

 • stosowanie tworzyw przystosowanych do recyklingu,

 • ograniczenie różnorodności stosowanych tworzyw sztucznych w pojazdach,

 • oznakowanie wyrobów z tworzyw sztucznych, umożliwiające łatwą identyfikację materiału,

 • stosowanie rozwiązań konstrukcyjnych części z tworzyw, ułatwiających ich demontaż.