Odpady przemysłowe w pracy – odbiór i utylizacja

Kto dba o twoje śmieci?

Polskie prawo stanowi, że każdy wytwórca odpadów musi w stosowny sposób je zagospodarować. Wymaga to otrzymania odpowiednich zgód i pozwoleń – na gospodarowanie odpadami. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której śmieci wywozi się po prostu za miasto lub do lasu – jest to karalne. Jeśli sami – jako właściciel posesji, domu lub firmy, przy której działalności powstają jakiekolwiek odpady – nie możemy lub nie chcemy się tym zająć, można oczywiście zlecić wykonanie tego obowiązku zewnętrznej firmie, posiadającej odpowiednie uprawnienia, która przejmuje pełną odpowiedzialność za wytworzone odpady. Przepisy stanowią również, że produkcję odpadów należy minimalizować.

utylizacja odpadów Kraków Sortbud

Jeśli prowadzisz firmę i odpady, które w związku z jej działalnością są wytwarzane przekraczają określone sumy (wagi), musisz uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Dla odpadów zaklasyfikowanych w Ustawie o odpadach z 14 grudnia 2012 roku jako niebezpieczne pozwolenie trzeba uzyskać, jeśli waga wytwarzanych odpadów przekracza tonę rocznie. W przypadku innych odpadów – nie niebezpiecznych – pozwolenie jest potrzebne po przekroczeniu 5 000 ton rocznie. Sprawdź ofertę firm zajmujących się profesjonalnym odbiorem i utylizacją odpadów.

Obowiązki wytwórcy odpadów

Zanim zgromadzone odpady zostaną przekazane odpowiedniej firmie do utylizacja, należy zadbać o stworzenie warunków właściwego przechowywania śmieci. W zależności od rodzaju odpadu muszą one być magazynowane pod zadaszeniem, w specjalnych, oznaczonych pojemnikach. Samo miejsce przechowywania śmieci również powinno być oznakowane. Koniecznie trzeba zadbać o szczelność pojemników, tak by zniwelować przenikanie szkodliwych substancji do środowiska.

utylizacja odpadów Sortbud Kraków

Ponadto koniecznie trzeba śmieci segregować – zanim trafią do utylizacji, przejdą przez kontrolę w sortowni odpadów, jednak ich przygotowanie do tego procesu jest niezmiernie ważne. Zabronione jest mieszanie różnego rodzaju odpadów. Jeśli sami, jako firma, nie mamy pozwolenia na unieszkodliwienie odpadów, jesteśmy zobowiązani do podpisania umowy współpracy z firmą, która takimi możliwościami dysponuje. W przypadku odpadów przemysłowych należy je również odpowiednio oznakować przed odbiorem. Zależnie od struktury, właściwości fizyko-chemicznych oraz wytycznych formalnych, śmieci trafią do zakładu utylizacji lub zostaną ulokowane na przeznaczonym do tego, przygotowanym terenie.