Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Inspektor nadzoru inwestorskiego odgrywa na placu budowy niezwykle ważną rolę. Jako oficjalny reprezentant inwestora na budowie, to właśnie inspektor dba o prawidłowe wykonanie robót i może wydawać polecenia kierownikowi budowy. Jego rola, obowiązki i prawa zostały jasno określone w prawie budowlanym – istnieją przypadki, w których obecność inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest wymagana, ale i przypadki, w których osoba taka musi być do budowy bezwzględnie przydzielona. Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego

Jak podaje prawo budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego odgrywa na budowie rolę tak samo ważną jak projektant, inwestor czy kierownik budowy. Jego rolą, zgodnie z art. 25 prawa budowlanego, jest między innymi sprawdzanie czy roboty budowlane są wykonywane zgodnie z projektem, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz czy jakość wykonywanych robót budowlanych jest odpowiednia do oczekiwanej.

Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego będzie należało także sprawdzanie, czy użyte materiały budowlane są dopuszczone do stosowania w budownictwie, czy posiadają wszystkie wymagane przepisami oznakowania oraz czy są stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Inspektor musi też na bieżąco sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu przez inne elementy budowy, uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz brać udział w odbiorze gotowych obiektów budowlanych. Na żądanie inwestora, inspektor nadzoru inwestorskiego kontroluje rozliczenia budowy.

dziennik budowy

Prawa i możliwości inspektora nadzoru inwestorskiego

Prawo budowlane stawia przed inspektorami nadzoru inwestorskiego szereg zadań, ale daje też sporo możliwości i przywilejów na placu budowy. Inspektor może między innymi wydawać polecenia kierownikowi budowy, upewniając się że ten zlikwidował nieprawidłowości lub zagrożenia, przeprowadził niezbędne próby i badania, dostarczył ekspertyzy dotyczące prowadzonych robót budowlanych, czy okazał informacje i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może też wymagać od kierownika budowy lub kierownika robót, by naprawiono lub powtórnie wykonano roboty, które zrealizowano w niewłaściwy sposób, a nawet żądać od kierownika budowy, by wstrzymał roboty w sytuacji, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

budowa

Kiedy należy zatrudnić inspektora nadzoru inwestorskiego?

Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest obowiązkowe w przypadku każdej budowy. Co do zasady, według obowiązującego prawa budowlanego, inspektor nadzoru inwestorskiego jest konieczny przy budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2.500 m3 i większej, budynków wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie przebudowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów, a także budynków i budowli o wysokości przekraczającej 15 m, zawierających pomieszczenia zagrożone wybuchem, budynków wymagających uwzględnienia ruchów podłoża, oraz z zainstalowaną mocą elektryczną 1.000 kW i większą. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest też niezbędny w przypadku budowy mostów, wiaduktów i estakad oraz większości dużych, przemysłowych, użytkowych budowli.

Co do zasady, inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest konieczny w przypadku budowy domu jednorodzinnego, choć jego zatrudnienie może być korzystne dla wygody i bezpieczeństwa inwestora. Podczas otrzymywania pozwolenia na budowę warto zwrócić uwagę, czy organ wydający pozwolenie nie narzucił obowiązku zatrudnienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor nie jest też zawsze konieczny w przypadku budownictwa wielorodzinnego, jeśli jego kubatura nie jest większa niż 2500 m3. Według prawa, ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest konieczne w przypadku dużych i skomplikowanych budynków, ale nie wymagane przy budowie domów jednorodzinnych lub innych niewielkich obiektów budowlanych.