Jakie raporty muszą przygotowywać organizacje pozarządowe w Polsce?

Tworzenie różnego rodzaju raportów to dla każdej firmy codzienność. Dzięki nim możliwe jest przedstawianie osiągnięć danej firmy, tego, czy się ona rozwija, w jakim kierunku to robi oraz jakie są jej cele i strategia działania. Warto jednak pamiętać, że nie tylko dane finansowe są tak istotne z punktu widzenia działalności i rozwoju firmy.

Różnego rodzaju organizacje pozarządowe muszą bowiem przygotowywać również raporty odnoszące się do danych niefinansowych, które pozwalają opisać firmę i jej działania z zupełnie innej strony.

Warto więc wiedzieć jakie raporty muszą przygotowywać organizacje pozarządowe w Polsce, z czego wynika ten obowiązek, jak często powinno się przygotowywać takie raporty i kto może pomóc w ich wykonaniu?

Jakie raporty muszą przygotowywać organizacje pozarządowe?

Raportowanie różnego rodzaju danych nie jest z pewnością obce żadnej organizacji pozarządowej działającej na terenie Polski. Zazwyczaj jednak obowiązek ten dotyczył danych finansowych, które ukazywały wyniki danej organizacji w postaci liczb.

Obecnie jednak równie ważną kwestią jest raportowanie danych niefinansowych przez organizacje pozarządowe. Tego typu raporty odnoszą się do kwestii etycznych, ekologicznych czy też społecznych w danej organizacji pozarządowej.

Jednym z najpopularniejszych na świecie narzędzi służących do raportowania zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem są wytyczne przygotowane przez Global Reporting Initiative. Tak przygotowany raport oznaczony jest jako zgodny z GRI Standards, co pozwoliło ujednolicić i usprawnić raportowanie tego typu danych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Czym jest Global Reporting Initiative (GRI)?

Global Reporting Initiative (GRI) to niezależna instytucja non profit, która założona została w Holandii w roku 1997 i nadal posiada swoją główną siedzibę w tym kraju. Głównym celem tej działalności jest propagowanie i rozwój tak zwanych wytycznych zrównoważonego rozwoju (Sustainability Reporting Guidelines). Wytyczne, które stworzyła ta instytucja to globalny wzorzec, którego zadaniem jest zwiększenie skuteczności i ujednolicenie raportowania działań firm w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego biznesu.

Korzystając z rozwiązań dostarczonych przez GRI w zakresie raportowania działań, organizacje pozarządowe mogą przygotowywać raporty, które pozwolą na lepsze zrozumienie podejmowanych działań przez partnerów, beneficjentów, pracowników, współpracowników czy interesariuszy. Raporty tego typu pozwalają również na prowadzenie oceny własnych działań, polityki i skuteczności realizowanych programów, ale też umożliwiają krytyczne przyjrzenie się własnym działaniom, co jest bardzo cenną możliwością.

Obowiązek przygotowywania raportów przez organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe tak jak inne podmioty gospodarcze zobowiązane są do raportowania swoich działań przez różnego rodzaju przepisy prawne. Podstawowym obowiązkiem organizacji pozarządowych w zakresie raportowania jest oczywiście sporządzenie sprawozdań finansowych. Kwestie z tym związane reguluje w dużej mierze ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

raport finansowy

Oprócz tego ważną kwestią jest również przygotowywanie rocznych raportów merytorycznych. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dodatkowo część organizacji pozarządowych musi również przygotowywać raporty niefinansowe, co wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r., która wprowadza założenia zawarte w dyrektywie 2014/95/UE.

Kto może pomóc w przygotowywaniu raportów w organizacjach pozarządowych?

Przygotowywanie raportów przez organizacje pozarządowe może nie być łatwym zadaniem i z pewnością wymaga odpowiedniej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tym temacie. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy firm, które świadczą usługi w tym zakresie. Dzięki temu można uzyskać profesjonalne wsparcie w raportowaniu działań, co znacząco przyspiesza i ułatwia przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących organizacji pozarządowych.

Dobrym rozwiązaniem jest również korzystanie ze szkoleń w zakresie raportowania organizacji pozarządowych. Uczestnicząc w takich kursach, z pewnością każdy uzyska niezbędną wiedzę w tym temacie, co sprawi, że przygotowywanie raportów dla organizacji pozarządowych nie będzie już sprawiało żadnych problemów.