Jak należy rozumieć przestępstwa?

 

Czyny popełnione świadomie lub nie, ale zawsze charakteryzujące się zróżnicowanym stopniem szkodliwości społecznej i zabronione przez prawo, to przestępstwa.

Prawo karne – jak odnosi się do przestępstw?

Sprawy ponoszenia odpowiedzialności za nie reguluje odpowiedni dział prawa zwany karnym. Obowiązujące przepisy zapewniają ochronę każdemu obywatelowi państwa. Szczegółowo określają one dozwolone sposoby postępowania i wskazują, które czyny stanowią przestępstwa. Za złamanie norm prawnych grozi kara, różna w zależności od stopnia szkodliwości danego czynu. Według kodeksu karnego przestępstwa mogą przybierać różne formy. Oprócz faktu dokonania zabronionego uczynku, może to być również nakłanianie kogoś do takiej czynności, a także pomaganie innej osobie, nawet w przygotowywaniu. Prawo dzieli czyny zabronione między innymi ze względu na wymiar kary, tryb ścigania sprawcy, rodzaj winy, czy skutek. Wysokość kary różni się znacznie, w zależności od tego czy doszło do popełnienia zbrodni, czy występku. Zbrodnia według ustawy to czyn świadomy, który podlega karze równej lub wyższej niż trzy lata. Występek bywa czasami popełniony nieświadomie, a grozi za niego grzywna, kara ograniczenia wolności lub jej pozbawienia na więcej niż jeden miesiąc. Tryb ścigania sprawców może być następujący: przez organy do tego wyznaczone, jak policja lub prokuratura albo dopiero na wniosek poszkodowanego. Ze względu na rodzaj winy, czyny, których zabrania prawo karne dzielą się na te popełnione świadomie lub nieświadomie. Wyróżnia się także przestępstwa skutkowe oraz nieskutkowe, jak na przykład kłamanie podczas składania zeznań w sądzie. Ukaranie winnego, który dopuścił się popełnienia przestępstwa, następuje wówczas, gdy dobiegnie końca postępowanie karne. Proces karny składa się z kilku etapów, które w założeniu mają doprowadzić do tego, by przestępca poniósł karę za złamanie prawa. W przypadku lżejszych lub nieumyślnie popełnionych występków sąd może zastosować środek karny w miejsce kary. Do środków karnych zalicza się na przykład zakaz prowadzenia samochodu lub pełnienia obowiązków zawodowych.

prawo karne kajdanki

Wymiar kary

Grzywna grozi najczęściej za czyny o dosyć małej szkodliwości, choć niekiedy towarzyszy również pozostałym karom. Ograniczenie wolności wiąże się na przykład z zakazem opuszczania kraju lub pracą na cele społeczne. Najdłuższy wymiar takiej kary to jeden rok, a nad jej wykonaniem czuwa kurator sądowy. Karę pozbawienie wolności odbywają przestępcy w różnego typu zakładach karnych, w zależności od tego na przykład, czy są osobami małoletnimi albo czy skazano ich po raz pierwszy. Wyróżnia się też zakłady karne zamknięte, otwarte lub półotwarte. Przestępstwa, w szczególności te o większej szkodliwości, to czyny niebezpieczne. Zadaniem przepisów wchodzących w skład kodeksu karnego i pozostałych z zakresu spraw karnych, jest zapewnienie wszystkim ochrony przed skutkami czynów zabronionych prawnie. Normy te w założeniu mają przestrzegać obywateli przed podejmowaniem działań niezgodnych z prawem.