Główne aspekty zarządzania środowiskowego

Na wstępie należy zaznaczyć, że zarządzanie środowiskowe nie jest tym samym co zarządzanie środowiskiem. Trzeba tutaj wyraźnie rozgraniczyć te dwie dziedziny. Zarządzanie środowiskiem to dział szeroko rozumianej geografii zajmujący się kontrolowaniem i rozporządzaniem naturalnymi zasobami. Czym jest natomiast zarządzanie środowiskowe i jakie są jego aspekty?

3 aspekty zarządzania środowiskowego – norma ISO 14001

Celi zarządzania środowiskowego jest wiele i są one bardzo różne, ale głównym i najważniejszym jest ochrona zasobów i upewnienie się, że pozostawimy ich tyle, by były dostępne także dla kolejnych pokoleń. Do pobocznych zadań należy korekta działalności oraz produktów, tak by poprawiać ogólny stan środowiska, ale także racjonalizacja zasobów naturalnych, które są konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej.

ISO, czyli Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, jest organizacją pozarządową, która zajmuje się ustalaniem norm w różnych dziedzinach życia. Często nawet nie zdajemy sobie sprawę, że coś może podlegać normom tego stowarzyszenia. ISO zrzesza ponad 160 państw członkowskich i choć stosowanie norm ISO jest dobrowolne, to większość państw uznaje podane rozwiązania, gdyż często zostają uzgodnione na zasadzie konsensusu.

Certyfikat ISO 14001

Aktualna norma ISO 14001 została wydana  15 września 2005 roku i zastąpiła polską wersję, która wydana była przez Polski Komitet Normalizacyjny. Ważnym elementem funkcjonowania ISO jest założenie, że podmioty, które przyjmują normy, dążą do doskonalenia się, a to jest pojmowane jako postępowanie według popularnego schematu Deminga, który został rozpowszechniony przez kręgi zajmujące się propagowaniem norm ISO. Opiera się on na czterech, ściśle określonych punktach:

  • planuj (plan) – obmyśl plan działania, zanim zaczniesz działać,
  • wykonaj (do) – zrealizuj plan w wersji próbnej,
  • sprawdź (check) – zobacz, czy plan rzeczywiście przynosi zamierzone efekty,
  • działaj (act) – jeśli coś jest nie tak, napraw błąd, a jeśli wszystko jest tak, jak być powinno, przyjmij nowy plan jako normę.

Działania w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego, opierają się w głównej mierze na identyfikacji aspektów środowiskowych. Są one ustalane na podstawie tego, co jest istotne dla danej organizacji i na podstawie tych aspektów, ustala się cele i dążenia środowiskowe dla danej organizacji. Jeśli chodzi o normę ISO 14001, można wyróżnić trzy główne aspekty:

  1. Aspekt etniczny – zmiany, o których mówi ISO 14001, muszą uwzględniać to, jak dane społeczeństwo postrzega potrzebę ochrony klimatu i jak bardzo działanie danej społeczności ingeruje w środowisko naturalne.
  2. Aspekt gospodarczy – gospodarka potrzebuje zasobów naturalnych, by móc funkcjonować, jeśli zabraknie surowców, gospodarka nie będzie w stanie prawidłowo działać, może to doprowadzić nawet do jej upadku.
  3. Aspekt ekonomiczny – na środowisko mają wpływ głównie ludzie i to, w jaki sposób zarządzają swoimi zasobami.

Certyfikat ISO 14001

Jaki wpływ ma zarządzanie środowiskowe na firmę?

Trzeba pamiętać, że żadne z naszych działań, niezależnie od tego czy przeprowadzamy je w domu, czy w firmie, nie pozostaje obojętne dla środowiska. Im większa jest firma, tym większe prawdopodobieństwo zostawiania za sobą większego śladu węglowego. Częste korzystanie z samolotów, brak segregacji odpadów i używanie jednorazowych, plastikowych akcesoriów z pewnością nie wspomoże środowiska. Jeśli zadbamy o takie aspekty prowadzenia działalności, ocieplimy wizerunek firmy i przyciągniemy do siebie nowych klientów. Będziemy mogli również przejść audyt, w wyniku którego uzyskamy certyfikat ISO 14001.

Warto pamiętać, że czasami wystarczy mały, prosty krok, by na dłuższą metę zmienić wiele.