Dlaczego ważna jest ekspertyza budowlana?

Ekspertyzę budowlaną przeprowadza rzeczoznawca budowlany na podstawie specjalistycznych badań i oględzin budynku w celu określenia jego stanu oraz wskazania przyczyny uszkodzeń. W ekspertyzie wyszczególnia się konieczne do przeprowadzenia renowacje wraz z przybliżonymi ich kosztami.

Kiedy wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana zaczyna się od oceny stanu elementów konstrukcji domu, budynku wielomieszkaniowego lub obiektów przemysłowych. Za jej pomocą weryfikuje się prawidłowość wykonania robót budowlanych, a także izolacji oraz prac wykończeniowych. Na początku przeprowadza się szczegółowy ogląd obiektu i ocenia prawidłowość wykonania elementów konstrukcyjnych i lokalizuje wszelkie usterki, nieprawidłowości. Kolejnym krokiem jest wykonanie obliczeń dotyczących wytrzymałości i nośności elementów konstrukcyjnych. Wyliczane są dopuszczalne obciążenia, między innymi fundamentów i ścian. To pozwala nie tylko ocenić obecny stan obiektu budowlanego, ale również ustalić przyczyny pojawienia się ewentualnych problemów w przyszłości. Na podstawie przeprowadzonych czynności formułuje się wnioski oraz zalecenia związane z dalszą eksploatacją budynku i decyduje o konieczności przeprowadzenia prac remontowych, czyli wskazuje się w niej sposoby usunięcia wszelkich nieprawidłowości i usterek przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.

remont domu, a ekspertyza budowlana

Ekspertyza zawiera dwie części, opisową oraz obliczeniową w zakresie obciążeń przede wszystkim fundamentów, ale i ścian. Opis stanu budynku sporządza się także w formie zdjęć oraz rysunków. Przepisy prawa budowlanego nie precyzują tego, co powinno się znaleźć w ekspertyzie budowlanej. Na pewno musi to być dokument, świadczący o dokładności i fachowości przeprowadzonej ekspertyzy budynku i rzetelności wykonania wszystkich czynności, gdyż ma on zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu, a przede wszystkim wykryć nieprawidłowości na wczesnym etapie, aby w przyszłości nie zagroziły one życiu i zdrowiu. O tym świadczy na przykład analiza pęknięć elementów konstrukcyjnych: ścian, fundamentów, ocena prawidłowości wykonania prac budowlanych, wskazanie przyczyn usterek, awarii lub katastrof budowlanych, ocena, czy potrzebna będzie przebudowa. Ekspertyza służy także weryfikacji roszczeń przed sądem w postępowaniu sądowym. 

W jakim celu i kiedy wykonuje się ekspertyzę budowlaną?

Ekspertyza budowlana jest niezbędna podczas zmiany przeznaczenia budynku lub jego modernizacji, a także w momencie zakupu nieruchomości, którą zamierzamy w najbliższym czasie poddać renowacji. Zlecając wykonanie ekspertyzy budowlanej chcemy uzyskać potwierdzenie, czy w przypadku zniszczeń mamy do czynienia ze zużyciem materiałów, czy z uszkodzeniem konstrukcji obiektu. Czasami potrzebne jest wykonanie tego typu ekspertyzy w celu uzyskania zgody na przeprowadzanie dalszych prac budowlanych, szczególnie wtedy, gdy zostanie naruszona konstrukcja nośna budynku i dostrzegalne są pęknięcia lub zarysowania ścian oraz różnego typu ugięcia, dlatego niezwykle ważną sprawą jest rzetelność przeprowadzenia wszystkich czynności w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników obiektu i uniknięcia katastrof budowlanych. Wskazuje ona nie tylko konieczność podjęcia prac remontowych oraz ich opis, ale również określa ich realne koszty. 

ocena stanu technicznego budynku przez rzeczoznawcę budowlanego

Kto powinien przeprowadzić ekspertyzę budowlaną?

O tym, kto może przeprowadzać ekspertyzę budowlaną mówi uchwała Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgodnie z nią może podjąć się tego zadania osoba posiadająca uprawnienia budowlane i tytuł rzeczoznawcy budowlanego zarówno w zakresie projektowania jak i wykonawstwa. Konieczność nie tylko opisania nieprawidłowości, ale również wskazania sposobów ich naprawy oraz oceny kosztów tych działań wymagają szerszej wiedzy technicznej od osoby wykonującej ekspertyzę budowlaną. Wobec tego potrzebna jest wiedza nie tylko w zakresie budownictwa, ale także wieloletnie doświadczenie związane z praktyką zawodową. Aby zostać rzeczoznawca budowlanym, trzeba ukończyć studia kierunkowe i złożyć egzamin państwowy uprawniający do wykonywania tego zawodu. 

Gdzie znaleźć rzeczoznawcę budowlanego do przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej?

Rzeczoznawcę budowlanego można znaleźć w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Budowlanych prowadzonym przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, a także w działach uprawnień budowlanych przy urzędach wojewódzkich.