Czym jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Każdy osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych jest konsumentem. Jako konsumenta można traktować każdą osobą, która jest osobą fizyczną i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka to stan, kiedy to dany konsument nie jest już zdolny do wypłacalności, np. w przypadku zaciągnięcia zbyt dużej pożyczki, która go przerosła. Ważna paragraf w polskim prawie odnoszący się do upadłości konsumenckiej pojawił się w pierwszym kwartale 2009 roku, natomiast 5 i pół roku później nastąpiły poprawki do ustawy dotyczącej upadłości konsumenckiej co przyniosły wielu osób zmagającym się z długami znaczącą ulgę. Sam proces ogłaszania upadłości oraz warunki, które należy spełnić aby do tego doszło stały się prostsze i skuteczniejsze.

Co trzeba zrobić by ogłosić upadłość?

Aby rozpocząć proces ogłaszania swojej upadłości przez dłużnika trzeba stworzyć odpowiedni wniosek, a następnie przedłożyć go w gospodarczym wydziale upadłościowym. O tym, czy dłużnik rzeczywiście będzie mógł ogłosić swoją upadłość, zadecydować może tylko i wyłącznie sąd rejonowy. Co ciekawe – upadłość konsumencka nie jest procesem, który można wykonać tylko raz w życiu, każdy konsument ma bowiem możliwość zrobienia tego raz w ciągu dekady. W roku 2014 polskie prawo złagodziło wymagania, które odnosiły się do procesu upadłościowego, znacząco zmniejszając bariery takie jak prawo i finanse. Co więcej, nowelizacja, która została przyjęta za czasów rządów Platformy Obywatelskiej sprawiła także, że przedkładane przez dłużników wnioski nie muszą być już tak skomplikowane, co sprawia, że w ogólnym rozrachunku łatwiej jest ogłosić upadłość. Kwota jaką należy ponieść to zaledwie 30 złotych, co zostało opisane w artykule 4914.

Dłużnik, który chce ogłosić swoją upadłość musi ujawnić przed syndykiem wszystkie elementy i składniki swojego majątku. Proces zajęcia majątku osoby, która złożyła wniosek o upadłość nie będzie obejmował tych elementów, które mogą mieć realną wartość na rynku i kwalifikować się do ich odsprzedaży. Wszystkie elementy, które nie są objęte zajęciem można odnaleźć w kodeksie postępowania cywilnego – dział piąty. Dzięki takiemu rozporządzeniu, egzystencja dłużnika nie okaże się nagle skrajnie okrojona z godności oraz dóbr materialnych, co pozwoli jemu oraz jego rodzinie funkcjonować w sposób normalnym. Po wszczęciu procesu upadłościowego oraz rozpoczęciu oddłużania, można uznać, że ostateczne oddłużenie pozwoli dłużnikowi wrócić do normalnego trybu funkcjonowania. Czas, jaki musi upłynąć na oddłużanie jest jednak zmienny i zależy od indywidualnej sytuacji każdego konsumenta.

Licytacja majątku – kiedy jest konieczna?

Długi a ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Majątek dłużnika, która wnioskuje o upadłość konsumencką może zostać w następstwie procesu zlicytowany – kwoty, które zostaną uzyskane z licytacji zostaną przekazane wierzycielom dłużnika, co znacząco przyczyni się od jego oddłużenia. W myśl nowelizacji ustawy o upadłości konsumenckiej, każdy dłużnik otrzyma jednak fundusze umożliwiające mu egzystencję na czas jednego roku. Całością procesu oddłużania oraz zajmowania majątku dłużnika zajmować będzie się syndyk. Jak informują media, dzięki nowelizacji ustawy w grudniu 2014, wzrosła liczba osób, które zdecydowały się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jak podają statystyki wzrost ten sięga aż 30-krotniej wartości upadłości konsumenckiej w stosunku do lat poprzednich, kiedy przepisy w polskim prawie nie były aż tak liberalne. Warto dodać, że gros osób, które postanawiają ogłosić upadłość, w przeszłości wzięło kredyt w walucie franka szwajcarskiego, który jak wiemy w ciągu ostatnich lat bardzo się wahał – przede wszystkim na niekorzyść naszych obywateli.