Czym jest i jak przebiega windykacja terenowa?

Windykacja terenowa to rodzaj sposobu odzyskiwania należności od dłużników. Jest to element ściśle związany z innymi rodzajami windykacji takich jak np. polubowna czy twarda. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w których wierzyciele pragną odzyskać swoje pieniądze, ale nie są w stanie samodzielnie ich wyegzekwować od dłużnika.
Z pomocą przychodzą usługi windykacyjne, które oferują w przystępnych cenach pomoc w odzyskaniu należności.

Kto dokonuje windykacji?

Windykator musi być osobą, która przeszła odpowiednie szkolenia oraz posiada odpowiednie wykształcenie pozwalające na przeprowadzanie windykacji terenowej. Podczas tego typu działań najważniejsze są umiejętności interpersonalne, negocjacje bezpośrednie oraz odpowiednia prezentacja swojej osoby. Osoba dokonująca windykacji powinna cechować się uprzejmością. Niestety stereotyp utarł motyw windykatora, który jest nieuprzejmy oraz z góry stara się odzyskać dług – nawet groźbami.

Osoby pełniące funkcję windykatora to w pełni profesjonalni przedstawiciele wierzyciela, który bardzo dobrze znają zasady mediacji oraz posiadają kompleksową wiedzę w zakresie prawa karnego, cywilnego oraz gospodarczego. Do ich obowiązków należy przede wszystkim reprezentowanie wierzyciela. Windykator musi być osobą wysoce komunikatywną, aby sprawnie przedstawić aspekty odzyskiwania długu. Podczas dokonywania windykacji należy także wyróżnić się odpowiednią prezentacją, opanowaniem oraz umiejętnością wychodzenia z trudnych sytuacji.

Windykacja terenowa – co to takiego?

Ogólnie przyjmuje się, że najważniejsza jest pierwsza wizyta windykatora u dłużnika, ponieważ ma ona znaczenie w całym procesie odzyskiwania długu. Warto więc zadbać o to aby nie wystraszyć dłużnika oraz starać się podejść do niego z jak największym zrozumieniem. Często zdarza się, że windykator przychodząc do dłużnika po niecałych 14 dniach od otrzymania zlecenia, dowiaduje się, że zobowiązanie zostało już uregulowane.

windykacja terenowa prawnicy
Windykacja terenowa to rodzaj sposobu odzyskiwania należności od dłużników

Przed dokonaniem windykacji osoba zajmująca się sprawą musi dokładnie zapoznać się z danymi dłużnika oraz rodzajem jego zadłużenia i sytuacji majątkowej. Posiadając szereg informacji windykator może zaleźć odpowiednie rozwiązanie do łatwej spłaty zobowiązania. Zadaniem windykacji terenowej jest wywieranie wpływu na dłużniku. Warto także wiedzieć, że osobista wizyta windykatora pozwala także ocenić majątek osoby posiadającej zadłużenie. Często dochodzi także do rozmowy z takową osobą, podczas której może dojść do porozumienia w zakresie spłaty zadłużenia.

Często dochodzi do sytuacji, w której dłużnik zobowiązuje się przed windykatorem spłacać należność rozłożoną na raty oraz na piśmie oświadcza, iż zaległość będzie spłacana w określonym terminie. Obie strony zawsze dążą do porozumienia, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie w przypadku odzyskiwanie wierzytelności. Podczas wizyty dokonuje się także sporządzenia planu spłaty zobowiązania w taki sposób aby nie naruszyć płynności finansowej dłużnika, a wierzyciel będzie mógł odzyskać swoją własność.

Windykacja terenowa, a system twardy

W przypadku kiedy nie uda się załatwić sprawy windykacji polubowanie, dalsze kontakty i negocjacje nie są podejmowane. Podczas takiego rozwoju sprawy, zadłużeniem zajmuje się wyznaczony komornik, a windykator terenowy pełni jedynie ważną rolę pomocniczą podczas egzekucji komorniczej. Windykator ma prawo być obecny podczas zajmowania mienia przez komornika, ale także może wykonywać raporty z całego przeprowadzonego procesu. Może on także poinformować komornika o postawie dłużnika wobec zobowiązania, a także robić zdjęcia z samej egzekucji.

Tego typu rozwiązania są jednak ostatecznością, ponieważ wkraczają one na bliską strefę otoczenia dłużnika. Wynika to jednak tylko wtedy, kiedy sprawy nie da się załatwić polubownie. Warto więc przeprowadzać rozmowy z windykatorem terenowym, który ma za zadanie doprowadzić do porozumienia stron oraz bezproblemowej spłaty zadłużenia. Warto wiedzieć, że osoby pracujące na takim stanowisku pragną doprowadzić do zadowolenia obu stron bez pokrzywdzenia i pogorszenia sytuacji majątkowej osób zobowiązanych do spłaty długu.

Podczas dokonywania windykacji terenowej należy przede wszystkim zachować spokój i opanowanie, ponieważ nie jest to jeszcze proces zajęcia komorniczego, a jedynie próba mediacji i ustalenia harmonogramu regularnych spłat zobowiązania. Jeśli dojdzie do takowej sytuacji, warto spróbować znaleźć wspólne rozwiązanie, ponieważ brak dojścia do porozumienia może skutkować przekazaniem sprawy do komornika.