Co wiesz o Piśmie Świętym?

W jakim języku zostało napisane Pismo Święte?

Wszystkie księgi Starego Testamentu zostały pierwotnie napisane w jęz. hebrajskim, według większości komentatorów przed 1000 p.n.e. (najstarsze Psalmy), jednak według opinii niektórych badaczy Psalmy 90 i prawdopodobnie 91, Księga Hioba i Księgi Mojżeszowe powstały kilkaset lat wcześniej. Ostatnia księga Starego Testamentu (Księga Malachiasza) powstała najpóźniej ok. 430 p.n.e. Dla chrześcijan, uznających świętość Starego Testamentu, największe znaczenie ma jednak Nowy Testament spisany w języku greckim, w latach 41 – 98 n.e., który składa się z 4 Ewangelii – czyli opisów życia Jezusa Chrystusa, Dziejów Apostolskich – czyli opisu życia apostołów po ukrzyżowaniu Jezusa, zbiorów listów pisanych przez Apostołów do rozproszonych po świecie gmin wczesnochrześcijańskich, oraz Apokalipsy, zwanej też Objawieniem św. Jana – proroczej księgi, której autorstwo przypisuje się Janowi apostołowi.

Czy Pismo Święte mogło powstać w innym języku?

Obiektywne badania historyczne zdają się zaprzeczać takiej teorii. Badania stylu i języka oryginalnych ksiąg kanonu hebrajskiego sugerują, że faktycznie najstarszą częścią Biblii są jej pisma poetyckie – Psalmy, Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami – które zostały napisane przed rokiem 1000 p.n.e. i nie uległy późniejszemu przeredagowywaniu. Tora i starsze księgi proroków były prawdopodobnie wielokrotnie redagowane i zmieniane przez anonimowych autorów w latach 800 – 700 p.n.e. Nowsze księgi proroków (od Izajasza) powstawały w latach życia danych proroków, lecz niekoniecznie to oni byli ich wyłącznymi autorami. Pismo Święte ma wyjątkowo zawiłą historię.

Biblia

Które księgi budzą kontrowersje?

W przypadku Nowego Testamentu pojawiają się te same wątpliwości, istnieją kontrowersje, co do fragmentów Ewangelii Marka i Jana, które zostały częściowo przeredagowane przed soborem kartagińskim. Ogólnie wszyscy badacze są zgodni co do faktu, że do najstarszych fragmentów Nowego Testamentu należą Listy Pawła z Tarsu. Natomiast, Dzieje Apostolskie i Apokalipsa są dziełami znacznie późniejszymi. Dzieje Apostolskie zostały napisane ok. 110-120 r n.e. przez anonimowych autorów na podstawie krążących w gminach chrześcijańskich w Małej Azji i Palestynie legend i pośrednich relacji. Apokalipsa ma złożony styl i wizjonerskie obrazy przypominające nieco opisy ze świętej księgi Zaratusztrian, a inna pisownia oraz gramatyka użytej w niej greki sugeruje, że została ona napisana ok. roku 160 n.e. w którejś z gmin chrześcijańskich przy granicy z Imperium Partów, przez anonimowego autora.

Najważniejsza księga Pisma Świętego

Księga Rodzaju, Pierwsza Księga Mojżeszowa (hebr. בראשית, gr. Genesis) to nazwa pierwszej księgi Biblii, należy do Starego Testamentu, zaliczana do Pięcioksięgu (Tory), rzekomo jej autorem jest Mojżesz. W rzeczywistości autorów było zapewne kilku, stąd niektóre wydarzenia są opisane na kilka różnych sposobów (np. wg 6,17 Noe miał zabrać na arkę po parze zwierząt każdego gatunku, zaś wg 7:2 po siedem par zwierząt czystych i 1 parze nieczystych – na marginesie, rozróżnienie zwierząt czystych i nieczystych pojawia się dopiero w Księdze Liczb).