Co reguluje ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji?

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych to jedno z podstawowych działań mających za zadanie ochronić klimat i środowisko przed negatywnym wpływem nadmiernego zatrzymywania energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej. Działania na rzecz zarządzania emisją gazów cieplarnianych są regulowane na świecie na podstawie różnych dyrektyw i ustaw, w tym ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji. O czym mówi ustawa, jakie problemy porusza i kiedy warto się z nią zapoznać?

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Gazy cieplarniane, czyli dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), oraz gazy z grupy fluoropochodnych węglowodorów (HFCs), perfluoropochodnych związków węgla (PFCs) i sześciofluorku siarki (SF6) odpowiadają za zatrzymywanie energii słonecznej w obrębie atmosfery ziemskiej, co wpływa negatywnie na stan środowiska i klimatu na całym globie. Jednym z ważniejszych wyzwań dla współczesnego człowieka jest podjęcie wysiłków w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery w sposób nie ograniczający rozwoju technologicznego i społecznego, a jednocześnie gwarantujący skuteczną ochronę środowiska i klimatu. Na efektywne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych składają się zarówno działania takie jak:

  • lepsze wykorzystanie energii,
  • zwiększenie powierzchni lasów,
  • racjonalne wykorzystywanie surowców i lepsze gospodarowanie odpadami,
  • bieżące monitorowanie emisji gazów cieplarnianych oraz umiejętne nimi zarządzanie.

To właśnie w kontekście ostatniego ważną rolę odegra ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Wspomniana ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji porusza tematy i określa szereg zadań oraz zasad obowiązujących dla systemów zarządzania emisją gazów cieplarnianych. W szczególności ustawa skupia się na zadaniach Krajowego ośrodka bilansowania i zarządzania emisjami, jego zasadach funkcjonowania, podstawowych zasadach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, zasadach funkcjonowania krajowego rejestru jednostek Kioto i uprawnień do emisji, zasadach funkcjonowania Krajowego systemu zielonych inwestycji oraz Rachunku klimatycznego, a także obowiązujących warunkach i zasadach realizacji projektów wspólnych wdrożeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza nią. W ustawie znalazł się także wykaz gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza, objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Najważniejsze problemy poruszone w ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych

Z perspektywy przedsiębiorców, których działalność powoduje znaczną emisję gazów cieplarnianych do środowiska, znajomość zawartości ustawy o systemach zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji może przybliżyć obowiązki i możliwości, jakie są dostępne dla przedsiębiorcy w zakresie ograniczania emisji szkodliwych gazów. Jeden z punktów ustawy mówi m.in. o konieczności sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje wskazane w art. 6 Krajowy system bilansowania i prognozowania emisji ust. 2 pkt 1–10, dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego. Informacje te obejmują, poza informacjami o podmiocie, dane dotyczące miejsc korzystania ze środowiska, urządzeń i instalacji, których eksploatacja powoduje emisje, środków technicznych stosowanych w celu zapobieganie lub ograniczenie emisji, a także wielkościach emisji i produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom.

Ustawa wskazuje, że w raporcie powinny pojawić się informacje o uzyskanych pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji, oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięciach i inwestycjach w zakresie emisji oraz wiele innych.

Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji -1

W dalszej części ustawy, dokument skupia się na potrzebie stworzenia systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w celu ograniczenia emisji. System realizowany jest w skali krajowej i sektorowej, ale firmy z sektorów narażonych na wyjątkowo wysoką emisję gazów cieplarnianych powinny być dobrze zaznajomione z brzmieniem ustawy i wymogami dla takiego systemu.

Kto musi poznać ustawę o systemach zarządzania emisjami?

Ustawa jest dedykowana przede wszystkim dla przemysłu ciężkiego i wszystkich sektorów, w których poziom emisji gazów cieplarnianych jest bardzo wysoki i wpływa bezpośrednio na krajowy poziom ich emisji. Wspólny wysiłek podejmowany przez instytucje państwowe oraz poszczególnych przedstawicieli branży jest jedynym sposobem na to, by stworzyć solidny system zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz, z jego pomocą, ograniczyć negatywny wpływ emisji na otaczające środowisko.